Privacy

Gegevensbeschermingsbeleid TabakStop

De verwerkingen van persoonsgegevens (hierna « de gegevens ») die onder dit Gegevensbeschermingsbeleid vallen, zijn onderworpen aan de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”) (hierna genoemd “de privacywetgeving”).

Verantwoordelijke voor de Verwerking 

Stichting tegen Kanker (Stichting van Openbaar Nut), Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel, met ondernemingsnummer 873.268.432 – RPR Brussel.

(Hierna genoemd “Stichting Tegen Kanker” of “wij”)

Tot wie is dit Gegevensbeschermingsbeleid gericht?

Dit Gegevensbeschermingsbeleid is van toepassing op alle personen die hun gegevens meedelen of hebben meegedeeld bij het gebruik van de door Tabacstop aangeboden diensten, ongeacht het gebruikte medium (telefoon, e-mail, applicatie, website, Facebook, enz.).

Categorieën van verwerkte gegevens

Wij kunnen verschillende soorten gegevens verwerken, afhankelijk van onze relatie met u en het soort diensten dat u wenst:

Algemene informatie

 • Naam, voornaam, geslacht, taal
 • telefoon
 • E-mailadres
 • Postadres of provincie
 • Geboortedatum of leeftijd
 • Opleidingsniveau
 • Beroep

Specifieke informatie met betrekking tot uw behoeften

 • Rokersprofiel (tabaksgebruik)
 • Medisch profiel (ziekten die verband houden met roken)
 • Psychologisch profiel (in verband met tabaksgebruik) en medicatie
 • Contactgegevens van de behandelend arts
 • Informatie over de ondersteuning van de persoon die probeert te stoppen met roken (bv. aantal contacten, aantal sigaretten bij start en einde, datum van stoppen, ...).
 • Informatie verzameld door de onafhankelijke tabakscoach, aangesteld door Stichting Tegen Kanker

Specifieke informatie wanneer u financiële steun aanvraagt voor de aankoop van nicotinevervangers (NVM)

 • Bewijs van rechthebbende status (BVT, OMNIO, in schuldbemiddeling of vermogensbeheer),
 • Klever van het ziekenfonds, stempel van de behandelende arts
 • Rekeningnummer en kopie bankkaart
 • Gedane of te verrichten betalingen

Verwerking van gevoelige gegevens

Sommige van de gegevens die u ons verstrekt, hebben betrekking op uw gezondheid. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen door diegenen die ze nodig hebben voor de diensten die wij u aanbieden (de onafhankelijke tabaksspecialisten met wie wij samenwerken en het speciaal opgeleide personeel van Stichting tegen Kanker).

Gebruik van uw gegevens en rechtsgronden

Met uw toestemming (rechtsgrond: artikel 6.1.a van de privacywetgeving) verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor volgende doeleinden:

 • Om gegevens inzake uw gezondheid te verwerken
 • Om uw vragen te beantwoorden, telefonisch, via onze website, via Facebook, …
 • Om u onze informatiebrochures te sturen
 • Voor het beheer en de follow-up van proactieve telefonische ondersteuningssessies om te stoppen met roken.
 • Voor de behandeling en follow-up van uw verzoek om financiële steun voor de aankoop van nicotinevervangers (NVM)

 

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken (zie hieronder "uitoefening van uw rechten").

 

Wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben, in het kader van onze activiteiten als Stichting van Openbaar Nut (wettelijke basis: artikel 6.1.f van de privacywetgeving), verzamelen en verwerken wij gegevens voor de volgende concrete doeleinden:

 • Om onze diensten kunnen aanpassen aan uw behoeften
 • Om strategieën voor de toekomst te kunnen ontwikkelen die ons in staat stellen onze doelstelling als Stichting van Openbaar Nut na te streven
 • Om rapporten en statistieken op te stellen voor mededeling aan de media en aan het grote publiek en voor de regio's die TabakStop ondersteunen.
 • Om tevredenheidsenquêtes uit te voeren

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6.1.c van de privacywetgeving):

 • In sommige gevallen zijn wij ook onderworpen aan wettelijke verplichtingen die de verwerking en/of overdracht van bepaalde persoonsgegevens aan bij wet bepaalde administraties of instellingen opleggen (met name om als gesubsidieerde organisatie ons jaarlijks activiteitenrapport te kunnen opstellen).

Doorgave van uw gegevens aan derden

Uw gegevens zijn vertrouwelijk en worden alleen gebruikt voor de activiteiten van de Stichting tegen Kanker in het kader van TabakStop. Zij worden slechts in een zeer beperkt aantal gevallen en enkel wanneer het noodzakelijk is, meegedeeld aan derden:

 

 • Aan de tabaksspecialisten op wie wij een beroep doen
 • Aan onze onderaannemers zoals bv. informatici die in ons computernetwerk moeten ingrijpen, maar alleen in het kader van de diensten die zij voor ons verstrekken, op basis van onze instructies en met inachtneming van strikte vertrouwelijkheid.

In dergelijk geval mogen deze personen of bedrijven uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen, in overeenstemming met dit gegevensbeschermingsbeleid. Zij zijn onderworpen aan belangrijke vertrouwelijkheids- en beveiligingsverplichitngen met betrekking tot uw gegevens. In geen geval worden zij eigenaar van uw gegevens.

Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie

Uw gegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Unie.

Bewaartermijn van uw gegevens

Uw gegevens worden vijf jaar bewaard vanaf de datum van uw laatste contact met TabakStop. Aan het einde van deze periode worden de gegevens geanonimiseerd. Er is geen verdere persoonlijke identificatie mogelijk.

Beveiliging van uw gegevens

Wij stellen alles in het werk om passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen te nemen om uw gegevens en privacy te beschermen, met name om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van de door ons verzamelde informatie te voorkomen.

Onze medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens worden erop gewezen dat zij te maken hebben met door de wet beschermde persoonsgegevens en dat hun toegang tot de gegevens beperkt is tot wat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van hun taken.

Beschrijving van uw rechten en procedure om uw rechten uit te oefenen

      

Uw recht op toegang en verbetering

Conform de bepalingen van de privacywetgeving, heeft u recht op toegang tot uw gegevens opgenomen in ons bestand. U hebt tevens het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.

Uw recht om uw toestemming in te trekken

Indien u ons toestemming heeft verstrekt voor de verwerking, kan u die op elk moment opnieuw intrekken.

Uw recht op verzet

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens in de daartoe wettelijk voorziene gevallen.

Uw recht om vergeten te worden

U hebt het recht te verzoeken dat uw gegevens volledig worden verwijderd uit onze database in de daartoe wettelijk voorziene gevallen.

Uw recht op beperking van de verwerking

In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. In dit geval gebruiken we uw persoonsgegevens niet meer totdat het geschil opgelost is.

Uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld. In dergelijk geval zullen uw gegevens overgedragen worden aan de door u opgegeven bestemmeling.

Uitoefening van uw rechten

U dient uw rechten via schriftelijke aanvraag uit te oefenen, vergezeld van een bewijs van uw identiteit (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen).

U kan uw aanvraag richten naar volgend adres: privacy [at] cancer [dot] be

In overeenstemming met de bepalingen van de privacywetgeving wordt uw aanvraag behandeld binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf het moment waarover wij over alle nodige informatie beschikken om uw aanvraag te verwerken. Als uw aanvraag complex is, kan deze periode met maximaal twee maanden worden verlengd, in dergelijk geval zullen wij u hierover vooraf informeren.

Voor meer informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid of voor klachten over uw privacy kunt u contact opnemen met privacy [at] cancer [dot] be (DPO/verantwoordelijke Privacy)

U kan zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per E-mail gericht aan contact [at] apd-gba [dot] be.