Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden en persoonlijke gegevens

U krijgt toegang tot de website www.tabakstop.be van Stichting tegen Kanker en tot de informatie op deze site en tot de mobiele Tabakstop-app op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, de voorwaarden op deze pagina “gebruiksvoorwaarden en credits” integraal aanvaardt.

Door de website www.tabakstop.be en de informatie erop te raadplegen, of door de Tabakstop-app te gebruiken, aanvaardt u automatisch en integraal deze voorwaarden.

1. Informatie

1.1. Ofschoon Stichting tegen Kanker redelijke inspanningen doet om op deze website en de Tabakstop-app juiste en up-to-date informatie te plaatsen, kunnen deze onvolledigheden, verouderde informatie of typografische fouten bevatten. Stichting tegen Kanker waarborgt derhalve op geen enkele manier de volledigheid of juistheid van de informatie op deze website of op de Tabakstop-app. Stichting tegen Kanker wijst tevens elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten, vergissingen of tekortkomingen in de inhoud van deze website.

1.2. U gebruikt de website en de Tabakstop-app uitsluitend op uw eigen risico. Noch Stichting tegen Kanker, noch enige andere derde partij betrokken bij de creatie, de productie of de terbeschikkingstelling van deze website of van de Tabakstop-app kan worden aansprakelijk gesteld voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg zou zijn van uw toegang tot of uw gebruik van deze website.

1.3. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, wordt de inhoud van deze website en van de Tabakstop-app u verschaft zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende waarborg van welke aard.

1.4. De informatie op deze website en op de Tabakstop-app is tenslotte in geen enkel geval bedoeld ter vervanging van medisch, juridisch of psychologisch advies en beoogt geenszins instructies te verstrekken op grond waarvan u zou kunnen afzien van de raad en expertise van beroepsmensen in elk van deze sectoren en disciplines.

2. Links en verwijzingen

2.1. Deze website bevat hyperlinks naar andere sites en verwijzingen naar andere informatiebronnen welke buiten de controle van Stichting tegen Kanker vallen en niet door Stichting tegen Kanker onderhouden worden. Deze links en informatiebronnen staan louter als verwijzing te uwer beschikking en houden geenszins de goedkeuring of aanbeveling ervan door Stichting tegen Kanker in. Stichting tegen Kanker controleert deze sites en de informatie die ze bevatten niet en kan dus niet aansprakelijk worden gesteld in verband met de inhoud, de kwaliteit en het al dan niet volledige karakter van deze informatie.

2.2. Stichting tegen Kanker wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schade die kan voortvloeien uit de raadpleging van de informatie op de andere sites of in andere informatiebronnen waarnaar de site van Stichting tegen Kanker verwijst.

2.3. Het is niet toegelaten vanaf uw eigen site een hyperlink te maken naar de site van Stichting tegen Kanker of naar de Tabakstop-app zonder haar voorafgaandelijk uitdrukkelijk akkoord. Daartoe dient u contact op te nemen met de webmaster van Stichting tegen Kanker, die u zo snel mogelijk op de hoogte zal brengen van de toelaatbaarheid van uw aanvraag.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1. Deze website en de Tabakstop-app, met inbegrip van alle daarin voorkomende namen, benamingen, beelden, foto’s en andere materialen in verband met de activiteiten van Stichting tegen Kanker zijn de uitsluitende eigendom van Stichting tegen Kanker, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd op de Leuvensesteenweg 479 te 1030 Brussel. Elke overname, zelfs gedeeltelijk, is verboden zonder het voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van Stichting tegen Kanker.

4. Bescherming van persoonlijke gegevens

4.1. De persoonsgegevens die we van u krijgen, nemen we op in de bestanden van Stichting tegen Kanker en dienen enkel om te antwoorden op de aanvraag tot informatie die u hebt ingediend.

4.2. U geeft aan Stichting tegen Kanker de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en op te nemen in één of meerdere gegevensbestanden die door Stichting tegen Kanker worden aangehouden met het oog op het beheer van haar activiteiten. Enkel de bevoegde personen binnen Stichting tegen Kanker zullen tot uw persoonsgegevens toegang hebben en deze zullen niet worden medegedeeld aan derden. U hebt het recht uw persoonsgegevens op elk moment te raadplegen, te doen verbeteren of te laten verwijderen. Voor alle mogelijke vragen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kan u zich te allen tijde richten tot Stichting tegen Kanker, Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel, tel: 02 736 99 99 – fax: 02 734 92 50 - email: info [at] kanker [dot] be

5. Veiligheid

Stichting tegen Kanker maakt van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen gebruik om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van de gebruikers van de website www.tabakstop.be en de Tabakstop-app te waarborgen. Stichting tegen Kanker heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van gebruikers te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. Stichting tegen Kanker blijft haar beveiligingsprocedures uitbreiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. De toegang tot gegevens van de gebruikers van de website www.tabakstop.be en de Tabakstop-app is beperkt tot personeelsleden van Stichting tegen Kanker die betrokken zijn bij de Tabakstop-projecten. Stichting tegen Kanker personeelsleden die toegang hebben tot de gegevens van de gebruikers van de website www.tabakstop.be en de Tabakstop-app zijn verplicht om de privacy te respecteren van de gebruikers die de website van Stichting tegen Kanker bezoeken en de Tabakstop-app gebruiken en om de gegevens van de gebruikers confidentieel te houden. Conform de van toepassing zijnde lokale wettelijke vereisten zorgt Stichting tegen Kanker voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van de gebruikers van de website www.tabakstop.be en de Tabakstop-app en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan. Stichting tegen Kanker waarborgt ook (contractueel) dat derde partijen en bedrijfsonderdelen die namens Stichting tegen Kanker gegevens van de gebruikers van de website www.tabakstop.be en de Tabakstop-app verwerken, adequate beveiligingsmaatregelen treffen conform de lokale wettelijke vereisten.