Gebruiksvoorwaarden van de applicatie

Juridische disclaimer

Door de applicatie 'Tabakstop' te downloaden en te gebruiken, stemt de gebruiker zonder voorbehoud in met de huidige gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden door middel van een eenvoudige publicatie van een nieuwe versie op voormelde applicatie. De gebruiker zal hiervan naar behoren in kennis gesteld worden hetzij in de vorm van een kennisgeving zodra hij de eerstvolgende keer inlogt, hetzij via automatische kennisgevingen, hetzij door middel van een e-mail verstuurd naar het adres dat hij bij de creatie van zijn login opgaf.
De wijziging wordt van kracht op de datum die in de nieuwe versie vermeld wordt.

Bij een eventueel geschil zal alleen het Belgische recht van toepassing zijn en zullen uitsluitend de respectieve rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Stichting tegen Kanker bevoegd zijn om zich over de zaak uit te spreken. Dat neemt echter niet weg dat de Stichting tegen Kanker kan beslissen om voor een bemiddelingsprocedure te opteren en voor de beslechting van het geschil een beroep te doen op een door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaar.

Eigenaar van de applicatie

De applicatie 'Tabakstop' behoort toe aan Stichting tegen Kanker, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0873.268.432 en hierna 'de Stichting' genoemd.

Doel van de applicatie

De applicatie 'Tabakstop' is een applicatie die bedoeld is om mensen te helpen die willen stoppen met roken. Via de applicatie kan de gebruiker:

 • advies krijgen en zich laten opvolgen om een einde te maken aan zijn rookverslaving;
 • bemoedigende statistieken raadplegen en een beloningstraject volgen (badgesysteem);
 • met andere gebruikers van de applicatie en de tabakologen van Tabakstop praten via het Instant Messaging-systeem van de app, hierna het 'IM-systeem' genoemd;
 • informatie opvragen over alles wat met tabak te maken heeft;
 • indien nodig, uitdagingen ontvangen of contact opnemen met Tabakstop.

De applicatie is echter in geen geval bedoeld als vervanging voor de adviezen die ter zake gegeven kunnen worden door een tabakoloog, een arts of een andere gezondheidsprofessional die een specifieke opleiding in de tabakologie gevolgd heeft.

Het gebruik van de applicatie is gratis en dat zal ook altijd zo blijven. En er wordt geen reclame op de app getoond en ook dat zal niet veranderen. 

Contact

De contactgegevens van de Stichting voor alles wat verband houdt met de applicatie, luiden als volgt: Tabakstop, Leuvensesteenweg 479, 1030 Brussel, advies [at] tabakstop [dot] be (subject: Contact%20Tabacstop) of 0800/11100.
De gebruiker wordt verzocht om gebruik te maken van deze gegevens voor alle informatie aangaande de inhoud van de applicatie of haar werking. Daarnaast kan de gebruiker ook contact opnemen met de Stichting via het contactformulier dat hij op haar website kan vinden of via het contactformulier op de website van Tabakstop.

Persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens zullen in voorkomend geval verzameld worden vanuit de applicatie en door de Stichting bewaard worden:

 • naam (en voornaam) als er niet voor een pseudoniem geopteerd wordt;
 • leeftijd;
 • postcode;
 • e-mailadres;
 • identificatiegegevens op de Facebook-website (www.facebook.com): e-mailadres en login (gebruikersnaam);
 • beroep;
 • studieniveau;
 • geslacht;
 • gerookt product en desgevallend het gebruik van nicotinevervangers;
 • beweegredenen om te stoppen met roken;
 • aanwezigheid van een rokersentourage;
 • gerookt aantal sigaretten per dag, aantal sigaretten per pakje en kostprijs van een pakje.

Deze gegevens worden bewaard door de Stichting in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens alsook conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ('AVG'). De Stichting verwerkt de gegevens die ze via de applicatie 'Tabakstop' verzamelt. De verwerkingsverantwoordelijke is de Stichting.

De Stichting verzamelt in geen geval de bankgegevens van de gebruikers. Deze zullen, desgevallend, uitsluitend door Apple (via de Apple Store) en Android (via de Play Store) bewaard worden.

De gegevens worden op een identificeerbare manier bijgehouden voor een periode van 2 jaar door de Stichting en met name door de personeelsleden van de Stichting die bij Tabakstop betrokken zijn. Ze worden gebruikt om de doeltreffendheid van de applicatie na te gaan via een tevredenheids- of doeltreffendheidsenquête die per e-mail aan de gebruiker bezorgd zal worden.
Na afloop van voormelde periode van 2 jaar worden de gegevens geanonimiseerd. Daarna zal er geen enkele persoonlijke identificatie meer mogelijk zijn. De anonieme gegevens worden zowel voor statistische doeleinden bewaard als om aan de volgende twee doelstellingen tegemoet te komen:

 • de opstelling van het jaarlijkse activiteitenverslag van de Stichting en dat in het kader van de verplichting die de overheid de Stichting oplegt in haar hoedanigheid van gesubsidieerde organisatie;
 • de evolutie van de dienstverlening in het licht van de door de Stichting uitgevoerde analyses om de prestaties en aangeboden diensten aan te passen aan de behoeften van de gebruikers en om de strategieën voor de toekomst op te stellen.

De gebruiker heeft het recht om toegang tot zijn persoonsgegevens te krijgen alsook om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren om zich desgevallend en om gewettigde redenen te verzetten tegen de verwerking van deze persoonsgegevens, om zijn instemming met de verwerking ervan in te trekken, om de wissing ervan te vragen, om de verwerking ervan te laten beperken of om zijn recht op overdraagbaarheid van de gegevens uit te oefenen. Hij kan dit alles doen door een e-mail in die zin te versturen naar het volgende adres: privacy [at] stichtingtegenkanker [dot] be (subject: Mijn%20persoonsgegevens%20-%20app%20Tabackstop) , of per post naar het volgende adres van de Stichting als verantwoordelijke voor de verwerking van de respectieve gegevens: Stichting tegen Kanker, Leuvensesteenweg 479 te 1030 Brussel.

Alleen de werknemers die bij de applicatie betrokken zijn, hebben toegang tot voormelde persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden of voor fondsenwerving aangewend, noch meegedeeld aan derden voor door hen ondernomen direct-marketingactiviteiten of om eender welke andere reden. De enige uitzondering hierop zijn de onderaannemers van de Stichting aan wie echter alleen die gegevens meegedeeld zullen worden, die zij nodig hebben om de hen toevertrouwde opdracht te kunnen uitvoeren. Zodra de opdracht voltooid is, zullen de overgedragen gegevens vernietigd worden.

Om elke ongeoorloofde toegang tot de door de gebruiker bezorgde persoonsgegevens te vermijden, leeft de Stichting de algemene veiligheidsbeginselen na die van toepassing zijn op applicaties van het type van de 'Tabakstop'-app. Verder heeft de Stichting ook technische, fysieke en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid van de gegevens te verzekeren. Aan derden die prestaties voor rekening van de Stichting leveren, worden identieke of soortgelijke maatregelen opgelegd.

Op verzoek van elke instantie die wettelijk gerechtigd is om dat te vragen, kan de Stichting persoonsgegevens aan derden onthullen. Dat mag ze ook doen, als een dergelijke overdracht van gegevens te goeder trouw nodig is om zich in regel te stellen met geldende wetten en voorschriften, om haar eigen rechten of goederen of de rechten of goederen van de applicatie 'Tabakstop' of van haar gebruikers te beschermen of te verdedigen, alsook om in extreme gevallen de veiligheid van de Stichting als eigenaar van de applicatie en van haar bestuurders, haar gebruikers of de applicatie 'Tabakstop' te vrijwaren.

Technische opvolgingselementen van de applicatie

De Stichting verzamelt verbindings- en gebruiksgegevens van de applicatie, maar uitsluitend om de applicatie op technisch vlak te verbeteren. De aldus verzamelde informatie wordt geenszins gebruikt om het gedrag van de gebruikers te monitoren buiten de missie van Stichting tegen Kanker en zal in geen enkel geval worden overgedragen aan een applicatie of een andere website. De gegevens in kwestie zijn echter wel nodig voor een optimale werking van de app.

Veiligheid van de applicatie

De Stichting stelt alles in het werk om de veiligheid van de applicatie te garanderen (met name tegen virussen of andere cybermisdrijven) en om de integriteit, de vertrouwelijkheid en de beschikbaarheid van de gegevens van de gebruikers van de applicatie 'Tabakstop' te waarborgen. Met dat doel voor ogen en om de gebruikers te beschermen tegen ongeoorloofde raadplegingen van hun gegevens, ongepaste vormen van gebruik of aanpassingen, onwettige of accidentele vernietigingen en onbedoelde verliezen, worden er veiligheidsmaatregelen getroffen.
En bij een eventueel veiligheidsprobleem met het gebruik van de applicatie wordt de gebruiker verzocht om de Stichting van het probleem in kwestie op de hoogte te brengen. De Stichting zal dan alles in het werk stellen om het probleem dat zich stelt, meteen op te lossen of, als het niet onmiddellijk kan, om toch binnen een redelijke termijn voor een oplossing te zorgen.

Verbindingselementen van de applicatie

Registratie

Bij zijn registratie in de applicatie wordt de gebruiker verzocht om een gebruikersnaam te kiezen, die ofwel een pseudoniem, ofwel zijn echte naam en voornaam kan zijn. Verder kan hij er ook voor opteren om in te loggen via zijn Facebook-profiel. De Stichting raadt aan om gebruik te maken van een pseudoniem bij aanwending van de applicatie en dat om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren. Het staat de gebruiker te allen tijde vrij om zelf de gekozen wijze van identificatie te bepalen.
In ieder geval is het zo dat, als de gebruiker ervoor opteert om met zijn naam en voornaam te werken of foto's uit een databank met persoonsgegevens naar de applicatie te uploaden, hij daar als enige verantwoordelijk voor is.

Wachtwoord

Naast zijn identificatiegegevens wordt de gebruiker eveneens verzocht om een wachtwoord te kiezen. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk. Het mag in geen geval aan derden doorgegeven worden.
Het staat de gebruiker overigens ook vrij om in dit verband gebruik te maken van het wachtwoord dat hij voor zijn Facebook-verbinding gebruikt, wanneer hij inlogt op zijn Facebook-profiel als identificatiemiddel voor de applicatie. In geen geval kan de Stichting echter verantwoordelijk gehouden worden bij gebruik van de applicatie door een derde, als de gebruiker de derde in kwestie zijn wachtwoord bezorgde, noch bij het kiezen van een wachtwoord dat niet veilig genoeg zou zijn.

Link met Facebook

Wanneer de gebruiker gebruikmaakt van de registratiegegevens bij Facebook om zijn profiel aan te maken in de applicatie 'Tabakstop', wordt er een link gecreëerd tussen de applicatie en Facebook. Bij een dergelijke situatie kent de Stichting alleen de identificatiegegevens van Facebook en het e-mailadres van de gebruiker. Er wordt echter wel een link tussen de applicatie en Facebook tot stand gebracht. En deze link kan dan vervolgens door Facebook gebruikt worden overeenkomstig haar eigen privacybeleid.

Gebruiksregels inzake Instant Messaging (IM)

Wanneer de gebruiker tussenkomt of kennis neemt van informatie die via de IM-functie van de applicatie verspreid wordt, is hij gehouden aan de volgende beginselen:  

 • Hij is als enige verantwoordelijk voor de gepubliceerde informatie. De Stichting kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele publicatie van ongepaste of niet-relevante verklaringen;
 • Hij wordt geacht houder te zijn van de rechten die verband houden met de afbeeldingen, teksten en andere documenten die hij op het IM-systeem post. Zo niet, wordt hij geacht zijn verplichtingen ter zake nagekomen te zijn. Zo zal er met name o.a. van uitgegaan worden dat hij de eventueel benodigde toelating gekregen heeft om zulke afbeeldingen, teksten en andere documenten te gebruiken en te reproduceren;
 • Hij mag in geen geval door middel van verklaringen of gepubliceerde informatie afbreuk doen aan de reputatie van anderen;
 • Hij mag zich in geen geval discriminerend, vernederend, xenofoob, antisemitisch of op enige andere manier uitlaten, die afbreuk zou doen aan de rechten en de waardigheid van derden;
 • Aangezien de IM-functie op basis van groepen of specifieke uitwisselingen tussen gebruikers werkt, kan een gebruiker een andere gebruiker blokkeren of verwijderen, die zich op een misplaatste of ongepaste manier zou gedragen.

Bij voor de hand liggend misbruik of regelmatige inbreuken op het voorgaande behoudt de Stichting zich het recht voor om de desbetreffende gebruiker tijdelijk of definitief de toegang tot het discussieforum te ontzeggen.

De Stichting deelt de gebruiker bovendien mee dat de tabakologen toegang hebben tot alle uitwisselingen die er via de IM-functie plaatsvinden. Zelf zullen ze er echter uitsluitend gebruik van maken in het kader van de hierboven vermelde doelstelling van de applicatie.

Intellectuele-eigendomsrechten

De Stichting is eigenaar van alle bestanddelen van de applicatie 'Tabakstop', zoals onder meer de naam van de applicatie, de applicatie zelf en de inhoud die deze bevat (teksten, grafische beelden, geluids-, animatie- of andere soorten bestanden) met uitzondering van de elementen die uitdrukkelijk naar een derde verwijzen.

De Stichting geeft de gebruiker de toelating om de in de app aanwezige elementen uitsluitend voor private en persoonlijke doeleinden te reproduceren en mee te delen. In die optiek ziet de Stichting af van het vragen van een financiële tegemoetkoming op grond van haar auteursrechten.
Elke andere vorm van gebruik of reproductie, zowel tijdelijk als permanent, is echter wel onderworpen aan de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toelating van de Stichting.
In voorkomend geval moet de informatie en/of het verzoek tot gebruik of reproductie per e-mail verstuurd worden naar het volgende adres advies [at] tabakstop [dot] be (subject: App%20Tabakstop%20-%20gebruik%20of%20reproductie) .

De applicatie 'Tabakstop' kan bovendien elementen bevatten die geheel of gedeeltelijk aan derden toebehoren. Het gebruik van zulke elementen is onderworpen aan de voorafgaande indiening van een gebruiksverzoek bij de Stichting per e-mail naar advies [at] tabakstop [dot] be (subject: Gebruik%20van%20elementen%20van%20de%20app%20Tabakstop) . De Stichting zal het verzoek in kwestie dan overmaken aan de desbetreffende derde die het vrij zal staan om het gebruik te aanvaarden of te weigeren alsook om desgevallend om de betaling van auteursrechten te vragen. Verder zal de Stichting bij aanwending door de gebruiker van aan derden toebehorende elementen geenszins aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het gebruik dat ervan gemaakt wordt. Alleen de gebruiker zal desgevallend de auteursrechten aan de verzoekende derde verschuldigd zijn.

Mocht de gebruiker van mening zijn dat een of meerdere elementen opgenomen in de applicatie 'Tabakstop' in strijd zijn met zijn eigen intellectuele-eigendomsrechten, dan wordt hij verzocht om contact op te nemen met de Stichting als eigenaar van de applicatie door ter zake een e-mail te versturen naar het hierboven vermelde adres, waarin hij het geschil in kwestie precies toelicht.
Daarop zal dan zo snel mogelijk contact opgenomen worden met de gebruiker om het geschil op te lossen.

Hyperlinks

De applicatie 'Tabakstop' kan hyperlinks naar website, sociale netwerken en discussiefora alsook verwijzingen naar andere informatiebronnen bevatten. Deze links en informatiebronnen worden de gebruiker louter ter informatie aangereikt.  Ze houden geen enkele relatie van om het even welke aard in tussen de Stichting en de website, het sociale netwerk, het discussieforum of de andere informatiebronnen waarnaar verwezen wordt. De Stichting oefent ook geen enkele controle uit over hun inhoud en wijst bijgevolg elke aansprakelijkheid van de hand voor de informatie die ze bevatten, alsook voor elke eventuele schade die er uit deze informatie zou voortvloeien.

Als de bezoeker om eender welke reden vanuit een derde site een link naar de applicatie 'Tabakstop' wenst te creëren, wordt hij geacht de Stichting hiervan vooraf op de hoogte te stellen. De informatie kan per e-mail verstuurd worden naar het volgende adres: advies [at] tabakstop [dot] be?subject=Link%20naar%20de%20applicatie%20'Tabakstop'%20" title="Contacteer Tabakstop">advies [at] tabakstop [dot] be of via het contactformulier op de website.
In voorkomend geval zal de Stichting geenszins direct of indirect aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de inhoud van derde websites die gebruikmaken van een link naar de applicatie 'Tabakstop', ook niet wanneer ze op voorhand geïnformeerd werd van de creatie en het bestaan van de link in kwestie.

Aansprakelijkheid

De applicatie 'Tabakstop' werd zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. De app is bedoeld om verschillende manieren en adviezen aan te reiken om te stoppen met roken, om dit een zekere zichtbaarheid te geven, om de gebruiker toe te laten contact op te nemen met de Stichting of om te praten met andere gebruikers van de applicatie. De bezorgde informatie en adviezen werden opgesteld en nagelezen door tabakologen. De opgenomen gegevens kunnen echter ook evolueren. Bijgevolg wordt de gebruiker verzocht om altijd de informatie te controleren, waarover hij beschikt. De Stichting is in geen geval contractueel gebonden door eender welke informatie die op de applicatie ter beschikking gesteld wordt.

De Stichting zal ook in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor zowel directe als indirecte schade van om het even welke aard die de raadpleging of het gebruik van de gegevens op de applicatie 'Tabakstop' zou kunnen veroorzaken.  
Bovendien kan de Stichting evenmin verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele vertragingen of onderbrekingen bij het gebruik van de applicatie 'Tabakstop'.

Adviezen van gezondheidsprofessionals

De informatie die er in de applicatie aangereikt wordt, kan in geen geval de adviezen vervangen, die door een tabakoloog of een gezondheidsprofessional verstrekt zouden worden.  
Het gebruik van de applicatie garandeert ook geenszins het definitieve einde van de rookverslaving. De gebruiker wordt zodoende uitgenodigd om niet alleen kennis te nemen van de informatie en deel te nemen aan het forum op de applicatie, maar zich ook te laten begeleiden door een tabakoloog of gezondheidsprofessional. 

Slotbepalingen

De nietigheid van een artikel brengt geenszins de totale nietigheid van de huidige algemene gebruiksvoorwaarden met zich mee. De nietigheid van een clausule zal tot de vervanging ervan leiden door een wel geldige clausule die in dezelfde richting gaat. In voorkomend geval zal de Stichting de clausule vervangen door een clausule die hetzelfde effect ressorteert.